Dik.nl gebruiksbepalingen

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen de gebruiker van de website Dik.nl en zijn van toepassing op het gebruik van de diensten van Dik.nl. Deze bepalingen zijn opgesteld door PCzapper.TV B.V. (hierna te noemen PCzapper) PCzapper is de maker en aanbieder van Dik.nl.
Inhoud van de website
Informatie waarnaar via Dik.nl wordt verwezen is veelal afkomstig van derden en is elders op het internet opgeslagen. PCzapper heeft geen kennis van de inhoud van deze informatie en kan hierop geen invloed uitoefenen. Zij is niet in staat deze informatie te verwijderen of te blokkeren. Onder informatie wordt in dit verband met name video- en audiomateriaal verstaan. PCzapper kopieert dergelijke informatie van derden niet, maar plaatst slechts verwijzen naar de informatie op haar website.
Verantwoordelijkheid voor de inhoud waarnaar wordt verwezen
De resultaten die verschijnen vanuit de indexen van Dik.nl zijn geïndexeerd door geautomatiseerde programmatuur. Het is voor PCzapper niet mogelijk de verwijzingen op Dik.nl te controleren voordat deze worden opgenomen in de indexen van waaruit de zoekresultaten worden verzameld. Een zoekopdracht op de website Dik.nl kan zoekresultaten en hyperlinks opleveren naar websites die door sommige mensen als bezwaarlijk, ongepast, of beledigend worden aangemerkt. PCzapper kan niet garanderen dat een dergelijke zoekopdracht geen onbedoelde of bezwaarlijke inhoud toont en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van een website die opgenomen is in een zoekresultaat of waarnaar op andere wijze wordt verwezen.
Alleen voor persoonlijk gebruik
Dik.nl is louter bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met PCzapper is overeengekomen, is het niet toegestaan om de website en haar diensten te gebruiken om een product of dienst te verkopen of om het verkeer naar een eigen website te vergroten voor commerciële doeleinden, zoals advertentieverkoop. Het is niet toegestaan om geautomatiseerde zoekopdrachten op Dik.nl uit te voeren, of om deze te spiegelen (mirror) of (delen van) resultaatpagina's in een andere website te tonen, anders dan door middel van de hiervoor bedoelde Widgets die door Dik.nl zelf worden aangeboden. Toestemming voor commercieel gebruik van de diensten van Dik.nl kan door PCzapper slechts worden verstrekt in een schriftelijke overeenkomst. Neem contact met PCzapper voor meer informatie via info@dik.nl.
Privacy
Klik hier om het PCzapper Privacy beleid te bekijken.
Veranderingen
PCzapper is te allen tijde bevoegd om zonder voorafgaande kennisgeving haar dienstverlening en de voorwaarden voor het gebruik van haar dienst te wijzigen of te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal niet resulteren in enige aansprakelijkheid voor PCzapper jegens enige gebruiker of derde partij. Gebruiker dient de voorwaarden dan ook regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
Verzoeken tot het verwijderen van verwijzingen
PCzapper zal, na een voldoende gespecificeerde en onderbouwde melding te hebben ontvangen van een bepaalde verwijzing die via Dik.nl is verkregen en die onmiskenbaar onrechtmatig is, deze verwijzing indien mogelijk blokkeren dan wel verwijderen. Voor het melden van beweerdelijk onrechtmatige verwijzingen dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "Melding van onrechtmatige hyperlinks". Dit formulier kan worden opgevraagd via info@dik.nl. Aangezien de indexen van Dik.nl bestaan uit geïdentificeerde en geïndexeerde informatie die door een automatisch proces wordt verzameld en samengesteld, is het voor PCzapper niet steeds mogelijk wijzigingen van informatie waarnaar wordt verwezen, onmiddellijk op haar indexen door te voeren. Voor verwijzingen naar websites in de indexen van Dik.nl waarbij (i) de eigenaar van de website de toegang tot deze site beperkt, of (ii) een site niet meer aanwezig is op het web, zal PCzapper, indien een aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de site of door derden, van geval tot geval overwegen om de hyperlink naar deze site van zijn indexen te verwijderen. Doet de website-eigenaar geen poging om dit te vermijden, dan zullen de automatische processen die deze index opstellen, deze site of de daarvan bedoelde content in relatief korte tijd mogelijk opnieuw vinden en indexeren.
Garanties
PCzapper aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de doeltreffendheid, inhoud, compleetheid, legaliteit, betrouwbaarheid en operationaliteit van Dik.nl en de daarmee aangeboden diensten. PCzapper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verwijderen, het falen om op te slaan, misbezorging of onjuist getimede bezorging van informatie of materiaal. PCzapper is evenmin aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die veroorzaakt worden door het downloaden of aanspreken van enige informatie waarnaar wordt verwezen op Dik.nl. De Dik.nl website wordt aangeboden "zoals deze is", zonder enige garanties. PCzapper wijst - voor zover wettelijk mogelijk - nadrukkelijk alle uitdrukkelijke, impliciete, en statutaire garanties af, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk op eigendomsrechten. PCzapper wijst alle garanties met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, snelheid, en prestaties van de Dik.nl website af. PCzapper wijst alle garanties voor enige informatie of advies verkregen via de Dik.nl website af. PCzapper wijst alle garanties zowel voor diensten of goederen ontvangen via of geadverteerd op Dik.nl of ontvangen via enige hyperlinks aangeboden door Dik.nl, als voor enige informatie of advies ontvangen via enige links aangeboden in Dik.nl, af. Gebruikers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan en alle risico's die hiermee gepaard gaan, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - schade aan computersystemen of het verlies van data.
Aansprakelijkheid
Onder geen enkele omstandigheid kan PCzapper aansprakelijk worden gesteld door een gebruiker vanwege gebruik, misbruik of vertrouwen van de gebruiker in de dienstverlening die gerelateerd is aan de website Dik.nl. Dat geldt onder meer voor - doch niet daartoe beperkt - claims gerelateerd aan deze voorwaarden of een onderwerp dat hiermee te maken heeft, met betrekking tot het herstel of voorkomen van directe, indirecte, incidentele, gevolg, speciale, voorbeeldige en strafbare schade, onafhankelijk van de vraag of een dergelijke claim wel of niet is gebaseerd op rechtvaardiging, contract, onrecht (inclusief nalatigheid), of anders. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt te allen tijde, ook indien de schade voortvloeit uit gebruik of misbruik van of vertrouwen in Dik.nl, van de onmogelijkheid om de Dik.nl website te gebruiken of van de onderbreking, schorsing, of beëindiging van de website, inclusief zulke schade opgelopen door derde partijen. De beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing op schade, veroorzaakt door andere diensten of goederen, ontvangen door of via adverteerders op de Dik.nl website of ontvangen via hyperlinks op Dik.nl, alsmede op schade veroorzaakt door informatie of advies, verkregen door of via adverteerders of hyperlinks. Deze beperking van aansprakelijkheid is ook onbeperkt van toepassing op de kosten van verschafte of vervangende goederen of diensten, verloren baten, of verloren gegevens. De beperking van aansprakelijkheid is verder van toepassing op de werking van Dik.nl en op informatie of koopwaar die verschijnt of is gerelateerd of verwant aan de website. Onverminderd het voorgaande kan PCzapper onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van vertraging of verstoring van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van natuurrampen, krachten, of oorzaken buiten haar redelijke controle, waaronder begrepen - doch niet daartoe beperkt - internet storingen, storing van hardware, storing van telecommunicatieapparatuur, storing van andere apparatuur, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, onrusten, tekorten aan werk of materiaal, branden, overstromingen, stormen, explosies, natuurrampen, overheidsacties, besluiten van binnen- of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, wanprestatie van derden, storingen aan warmte, licht of airconditioning.
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend of samenhangend met deze voorwaarden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.